Lepší Chuchle

5.10.2021

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ PRO NADJEZD 

NABYLO PRÁVNÍ MOCI!

 Vážení spoluobčané,

Podařilo se dosáhnout důležitého úspěchu v zájmu realizace nadjezdu v naší MČ.

Územní rozhodnutí pro nadjezd konečně nabylo právní moci! To je zásadní předpoklad pro zahájení stavebního řízení. ÚR nabylo právní moci zejména díky tomu, že MČ stáhla odvolání proti nadjezdu a proti rozhodnutí o připojení budoucího nadjezdu na pozemní komunikaci. 

Kdyby se nám vytrvalým tlakem na zastupitelstvo zpětvzetí odvolání nepodařilo, stavba nadjezdu by byla i nadále blokována.


Zde rozhodnutí Magistrátu Hlavního města Prahy:

Z mnohastránkového dokumentu k odvolání vybíráme následující pasáže, které vyvrací časté argumenty odpůrců nadjezdu:

Dle názoru odvolacího správního orgánu se do kvality bydlení v lokalitě naopak pozitivně promítne náhrada současného komplikovaného průjezdu úrovňovým železničním přejezdem. Odstraní se čekací doby na přejezdu a rovněž potencionální místo kolize s projíždějícími vlaky, zároveň dojde i k odstranění nevyhovující křižovatky Starochuchelská - Radotínská těsně u železničního přejezdu, kde dochází k zastavování vozidel na přejezdu (včetně busů MHD); úrovňový přechod pro pěší přes významnou koridorovou trať bude nahrazen podchodem, který pro chodce odstraňuje i úrovňové křížení s ulicí Radotínská“

 

„Odvolací správní orgán v řízení postupoval v součinnosti s orgánem ochrany prostředí (sdělení MHMP OCP č.j. 1029824/2020 ze dne 3.7.2020) a shodně považuje námitku odvolatelů spekulující bez bližšího odůvodnění nad nárůstem intenzity automobilové dopravy v místě za neopodstatněnou. Stávající železniční přejezd slouží k obsluze rezidenční oblasti Velké Chuchle, tedy převážně vilové zástavby po obou stranách komunikací Starochuchelská a Na Hvězdárně s navazující sítí bočních komunikací. Ulice Starochuchelská pokračuje sice dále ke komunikaci V Dolích a K Homolce s napojením na městskou část Praha - Slivenec, tyto úzké komunikace vedené v serpentinách jsou však používány spíše občasně. Městská část Praha - Slivenec je totiž dopravně dostatečně obsloužena z komunikace K Barrandovu, včetně dalšího napojení přes Pražský okruh severním i jižním směrem. Výstavba umisťovaného nadjezdu nevytváří nový cílový zdroj dopravy ani nezvyšuje kapacitnost komunikační sítě v oblasti Velké Chuchle jako celku. Sama skutečnost, že v křížení místních komunikací s železniční tratí bude zvýšena plynulost provozu odstraněním nutnosti vyčkat při průjezdu vlaků před železničním přejezdem, neznamená, že by nová komunikace přivedla do oblasti další tranzitní dopravu. Obava z nárůstu intenzity dopravy v celé lokalitě nemá racionální podklad.“


S pozdravem  signatáři “Lepší Chuchle”.Ukázky z nové vizualizace nadjezdu od Správy Železnic: