Lepší Chuchle

Novinky 17.1.2021

Vážení spoluobčané,

Přejeme Vám vše dobré v novém roce, hlavně pevné zdraví a dovolujeme si Vás seznámit s aktuálními informacemi ohledně Chuchelského přejezdu, resp. mimoúrovňového křížení. 14.12. jsme se zúčastnili schůze zastupitelstva MČ Velká Chuchle

Audiozáznam ze schůze je dispozici na tomto odkazu z webu MČ diskuze konkrétně k situaci přejezdu je v čase 1:52:49 – 2:18:00


Z komunikace se zastupiteli uvádíme následující:

V dopise adresovaném „Lepší Chuchli“ paní starostka uvádí, že MČ Velká Chuchle se úspěšně odvolala proti stanovisku Odboru dopravy Prahy 16, který rozhodl o uzavření přejezdu po kolaudaci optimalizované trati bez ohledu na realizaci mimoúrovňového křížení. Dle vyjádření p. Felix, Radotín vydal rozhodnutí nové. 

Toto nové rozhodnutí ale paní Felix není schopná doložit.


Sdružení Lepší Chuchle proto podalo dotaz přímo na Odbor Dopravy Prahy 16 

ve znění: Může dojít k uzavírce přejezdu ve Velké Chuchli i v situaci, 

kdy nebude postaveno mimoúrovňové křížení?

Obdrželi jsme následující odpověď: „Může dojít. O uzavírce železničního přejezdu 

by rozhodoval silniční správní úřad ve spolupráci s Drážním úřadem a Policií ČR“


S tímto stanoviskem jsme paní starostku na schůzi 14.12. konfrontovali 

(viz výše uvedená stopáž audiozáznamu). Paní starostka nejdříve tvrdí, že „uzavření železničního přejezdu je podmíněno kolaudací mimoúrovňového křížení.“ Po přečtení stanoviska OD P16 paní Felix a pan zastupitel Barcal deklarují, že garantovat nic nemohou ani nemohou předjímat kroky správních orgánů a že tedy k uzavření přejezdu bez náhrady mimoúrovňovým křížením dojít může. Paní starostka tvrdí, že kroky OD P16 jsou rozporuplné. Později paní starostka opět mění stanovisko a říká, že rozhodnutí OD Prahy 16 je v souladu s tím co tvrdí i ona, tedy, že k uzavření může dojít z důvodu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a to bez ohledu na to, zda bude dostupné mimoúrovňové křížení.


Na dotaz, čeho konkrétně zastupitelé dosáhli v zájmu rychlé realizace podjezdu, které zastupitelstvo prosazuje, pan Melichar (který je předsedou výboru mimoúrovňového křížení a za tuto funkci pobírá příplatek 1500 Kč měsíčně) uvádí, že naši zastupitelé jednali na ministerstvu dopravy a dostali úkoly.  Pan Melichar tvrdí, že TSK je připravena obsluhovat obě varianty jak podjezd, tak nadjezd a že má také k dispozici kladné vyjádření Policie ČR k variantě podjezd. V návaznosti na toto prohlášení jsme my, i opoziční zastupitel Ing. Špaňhel požádali o předložení těchto stanovisek. Pan Melichar tvrdil, že stanoviska může okamžitě předložit. Bohužel, do dnešního dne nepředložil vůbec nic, a to ani po oficiální žádosti o předložení dokumentů dle zákona č. 106/1999 Sb.

Odpověď na tuto žádost: (dokument zveřejněn se souhlasem Ing. Špaňhela).
 

Uvedeny jsou pouze odkazy na webové stránky MČ, kde ale žádná oficiální pozitivní stanoviska k variantě podjezd nelze dohledat. 

Naopak, na webu MČ je zveřejněno oficiální nesouhlasné stanovisko Policie ČR k podjezdu 

z července 2020, kde se Policie vyjadřuje že je pro ni i absolutně nepřípustné zachování přejezdu !
Nelze než předpokládat, že zastupitelstvo žádnými oficiálními kladnými stanovisky dotčených orgánů k variantě podjezd nedisponuje. Pokud by takové dokumenty existovaly, jistě by je zastupitelé rádi předložili, aby dokázali, čeho všeho v zájmu stavby podjezdu dosáhli.Stanoviska investora stavby (SŽ) k možnému termínu zahájení stavby nadjezdu v první polovině roku 2022, paní starostka označila za lživá, přičemž paní starostka nemůže říct, kdy by mohla být zahájena stavba podjezdu.


Vzhledem k tomu, že dokud bude zachován přejezd, nemůže být postaven podchod pod tratí, naše zastupitelstvo jedná s investorem (SŽ) o stavbě provizorní lávky (v audiozáznamu pan Melichar mluví o přístupovém chodníku). Pokud bude postavena lávka, povede nad trolejemi a bude dostupná jen pro dobře mobilní občany, kteří dokážou překonat schody nad troleje a zase dolů. Hůře mobilní jedinci či maminky s kočárky si počkají u závor na krátkou periodu otevřeného přejezdu, kdy budou muset rychle překonat  nejfrekventovanější trať v republice. V letošním roce se tedy bude  investovat do rekonstrukce přejezdu (který díky tomu bude více jak měsíc uzavřen a může být v budoucnosti uzavřen zcela ) a do stavby provizorní lávky, namísto jediného reálného definitivního řešení, tj. stavby nadjezdu a podchodu.


Návrh opozičních zastupitelů na zastupitelstvu k hlasování o mimoúrovňovém křížení a o vypsání referenda nebyl hlasy vládnoucí koalice schválen.


Zajímavostí ze schůze zastupitelstva je i informace pana Barcala (stopáž audiozáznamu 1:47:00 – 1:48) o rozpočtu naší MČ za právní služby, tj. 800.000,- Kč za rok. Pan Barcal nepovažuje výdaje na právní služby za špatné, „protože MČ musí co nejodborněji a nejpečlivěji bránit svůj majetek a zájmy občanů včetně staveb“. Dle pana Barcala, tato částka není přemršťená, neboť za ní zastupitelstvo prostřednictvím právních služeb (firmy Plicka & Partners) hájí zájmy občanů a majetků Chuchle. Dle přiloženého dokumentu této firmě byla vyplacena v roce 2020 částka 345.418 Kč, přičemž tyto prostředky byly vypláceny uvedené právní firmě téměř výlučně za to, aby se jménem MČ, tedy i jménem naším, odvolávala proti stavbě nadjezdu a za právní úkony s tímto spojené. Není bez zajímavosti, že členové této právní kanceláře,  také založili účelový ekologický  “Spolek ochránců  životního prostředí Velká Chuchle, z.s.”, který se taktéž proti najdezdu odvolal.(nakonec se naštěstí z rozhodnutí SÚ nestal účastníkem územního řízení). Ve spolku figurují 3 osoby, z nichž nikdo nemá trvalé bydliště ve Velké Chuchli. Zbytek financí byl vynaložen na platby další právní kanceláři (JUDr. Solil) mj. za řešení kauzy Čechoslovan i za podání trestního oznámení a dehonestaci  minulého starosty pana Fresla, které se ukázalo jako neopodstatněné, a proto bylo trestní řízení zastaveno.


Na závěr nelze než konstatovat, že naši zastupitelé nejsou schopni předložit jediný dokument, který by dokladoval jejich úspěch v prosazování podjezdu a jakoukoliv možnost brzké realizace tohoto řešení. Prohlášení paní starostky jsou vágní a manipulativní, paní starostka obviňuje zodpovědné orgány jako SŽ ze lživých vyjádření (v dokumentech s elektronickým podpisem získaných přes e-podatelny jsou dle jejího vyjádření lži) přičemž naše zastupitelstvo zjevně nedosáhlo v řešení mimoúrovňového křížení vůbec ničeho. I nadále je tedy zjevné, že cílem našich zastupitelů je zabránit stavbě nadjezdu za každou cenu, a to i za cenu uzávěry přejezdu bez mimoúrovňového křížení. Uzavření vitální komunikace v Chuchli sice paní starostka nepovažuje za vhodné, ale zjevně je to pro ní přijatelnější řešení, než nadjezd. Bezpečností hledisko, jako je výrazně zpožděný dojezd prostředků integrovaného záchranného systému, považuje paní starostka pouze za prázdný a vyděračský argument, jak nám dala najevo svými lajky na Facebooku.


Na závěr upozorňujeme na odkaz na live chat Přejezd Velká Chuchle, který pořádá Správa železnic ve ČTVRTEK 21. LEDNA 2021 V 18:00. Prosíme, připojte se a zeptejte se investora na cokoliv, co Vás k tématu zajímá.


Prosíme, požádajte Vaše sousedy a spoluobčany, aby hlasovali v naší anketě.


A také vyjádřili svůj názor v ptetici.S pozdravem a přáním šťastného nového roku

Signatáři „Lepší Chuchle“