Lepší Chuchle

Aktualizace 22.12.2021

Soud zamítl odkladný účinek žalob na ÚR na nadjezd. To znamená, že Územní rozhodnutí pro nadjezd je stále platné a SŽ může dále pracovat na stavebním povolení a dalších krocích nutných pro realizaci nadjezdu. Soud k podaným žalobám ale samozřejmě v budoucnu proběhne.


PF 2022:

Přejeme všem spoluobčanům, aby v příštím roce nepotřebovali rychlý příjezd sanitky do Chuchle

14.12.2021

Aktuální informace ohledně mimoúrovňového křížení v naší městské části a další novinky.


 Několik spoluobčanů podalo proti pravomocnému Územnímu rozhodnutí na nadjezd žaloby a požadují jeho zneplatnění. Kopie žalob níže na stránce. Jde hlavně o občany, kteří bydlí v ulici Starolázeňská a bezpečný most přes železnici ke svému běžnému životu nepotřebují. V jejich čele je náš bývalý úřadující místostarosta pan Melichar, kterému absolutně nevadí, že rozdělí Velkou Chuchli na dvě části a více jak dvěma tisícům lidí výrazně zkomplikuje dopravní obslužnost.

Pan Melichar a ostatní v žalobách které podali na soud vědomě a účelově uvádí zcela nepravdivé a zavádějící argumenty, když například tvrdí, že MČ Velká Chuchle nesouhlasí s umístěním nadjezdu a odvolávají se na již neplatná usnesení zastupitelstva. Zastupitelstvo 17.3.2021 schválilo řešení mimoúrovňového křížení formou nadjezdu a zrušilo v plném rozsahu usnesení z roku 2014 a 2019, na které  se v žalobách tito občané odvolávají a používají je jako argument pro soud. V žalobách též uvádějí, že řešením, které MČ schválila je podjezd, což je nejen lež, ale hlavně zcela nereálný projekt, který investor SŽ nikdy nepostaví a ani pro tuto variantu neexistují žádná potřebná povolení, ani závazná stanoviska klíčových dotčených orgánů (viz argumentace, důkazy a stanoviska na našich webových stránkách). Tito spoluobčané požadují zrušení vydaného ÚR z důvodů, že jim vznikne údajně újma, ale nenapravitelnou újmu, která vznikne naprosté většině obyvatel Velké Chuchle tím, že se nadjezd nevybuduje a zůstane v provozu nebezpečný přejezd zcela opomíjí. Naopak absurdně uvádí, že odkladným účinkem žaloby (tedy konzervací současného přejezdu) nikomu žádná újma nevznikne. Je třeba si uvědomit, že příští rok má být dokončena optimalizace trati a následně budou všechny čtyři koleje v plném provozu. Poté bude přejezd až 52 minut z hodiny zavřený a reálně hrozí jeho úplné uzavření, protože Policie ČR a Silniční správní úřad přejezd považují za významné bezpečnostní riziko a nesouhlasí s jeho provozem (viz vyjádření na našem webu i v Chuchelském zpravodaji)


Na základě těchto skutečností zastupitelstvo naší MČ shledalo, že pan Melichar je jednoznačně ve střetu zájmů, když upřednostňuje své osobní zájmy před zájmy veřejnými a obecními, které by měl hájit a chránit z titulu zastupitele a místostarosty a na zasedání 14.12.2021 byl odvolán z funkce místostarosty.


V reakci na současnou  situaci a neutěšený stav naší MČ jsme založili spolek Lepší Chuchle, který se rozhodl reagovat na podané žaloby proti ÚR na nadjezd tím, že chce do řízení vstoupit jako osoba zúčastněná. Stanovisko najdete níže na stránce.


Rozhodli jsme se také, že se pokusíme vytvořit kandidátku do voleb do zastupitelstva v komunálních volbách v roce 2022, abychom podobným lidem jako je pan Melichar, paní Felix a pan Mařík znemožnili další devastaci naší městské části. Vnímáme také, že Chuchli trápí mnoho dalších problémů a rádi bychom je konstruktivně řešili v rámci rozvoje Velké i Malé Chuchle.


Chcete-li se stát členem spolku Lepší Chuchle, prosíme, pošlete vyplněnou přihlášku na adresu: info@lepsichuchle.cz


Všem přátelům a podporovatelům našeho spolku děkujeme a přejeme klidné prožití Vánočních svátků, hodně zdraví, spokojenosti a vše dobré do Nového roku.


Vaši členové spolku Lepší Chuchle