Lepší Chuchle

Jsme obyčejní občané žijící v MČ Velká Chuchle. 

Jsme frustrovaní současným stavem naší obce a znepokojení zhoršujícím se vývojem, hlavně z hlediska dopravní situace. Naším cílem je podpořit rychlé řešení nevyhovujícího křížení železniční trati a silniční komunikace. Všechny odborné a racionální argumenty svědčí pro to, že jediným reálným řešením je nadjezd, a proto se zasazujeme o rychlou realizaci této varianty. 

Chceme žít ve vzkvétající, bezpečné obci s kvalitní občanskou vybaveností. 

Žádáme naše zastupitelstvo, aby začalo pracovat ve prospěch občanů Velké Chuchle, okamžitě zajistilo realizaci nadjezdu a současně pomohlo jednáním s investorem SŽ zajistit adekvátní náhrady pro ty občany, jejichž pozemků se stavba negativně dotkne.

Signatáři

Debata o mimoúrovňovém křížení probíhá ve Velké Chuchli již řadu let.

V roce 2013 bylo načrtnuto několik konceptů řešení mimoúrovňového křížení.

Z původních pěti byly vybrány tři, které byly představeny veřejnosti

Jednalo se však jen o koncepty, tedy náčrty bez detailní studie technické proveditelnosti.

V květnu 2014 proběhlo místní referendum, ve kterém se občané mohli vyjádřit k problematice mimoúrovňového křížení železniční trati. Výsledky referenda byly nezávazné, protože se zúčastnilo méně, než je zákonem stanovený počet osob. Občané se vyjadřovali k otázce: “Souhlasíte s tím, aby MČ - Velká Chuchle podporovala svými rozhodnutími další projektovou přípravu a realizaci varianty E-TUNEL mimoúrovňového křížení ulice Starochuchelská s tratí ČD která byla schválena zastupitelstvem MČ dne 24.2. 2014?”

Výsledky tohoto šest let starého referenda dodnes zastupitelstvo argumentuje, že většina občanů Chuchle žádá variantu tunel. Ano, v té době většina hlasujících občanů podpořila variantu tunel, a to jednak proto, že  otázka neumožňovala vyjádřit se k variantě nadjezd (nebo zachování přejezdu), ale hlavně v té době nikdo neměl dostatek informací, zda je varianta tunel (nebo podjezd) realizovatelná.

Rozhodování probíhalo pouze na základě studie ( koncept, náčrt )

Ta byla zpracována bez technických řešení a potřebného geologického a hydrogeologického průzkumu, což byla u varianty podjezdu s hloubkou pod hladinou podzemní vody chybějící klíčová informace. K tunelové variantě se již ve fázi technické studie vyjádřil nesouhlasně budoucí provozovatel, tj. OS TSK Praha  

I přesto, byly následně zpracovány dvě varianty podjezd i nadjezd do stádia dokumentace 

k územnímu řízení, na jejímž základě se měla vybrat vhodná varianta. 


Všechny dotčené orgány se následně k obou variantám vyjádřily stejně, a to následovně:

1. PODJEZD není vhodné řešení

2. Souhlasí pouze s NADJEZDEM, který doporučují

3. Nesouhlasí s variantou ZACHOVÁNÍ PŘEJEZDU

              TSK                         MČ OD                       MČ ÚV                 POLICIE ČR                 HM PRAHA

“S variantou podjezd zásadně nesouhlasí, podjezd nepřevezme do správy”

“Varianta podjezd je z dopravního hlediska nevyhovující”

“Pouze nadjezd je v souladu s územním plánem”

“Preferuje jednoznačně variantu nadjezd”

“Preferuje jednoznačně variantu nadjezd”

Na základě těchto rozhodnutí i dalšího posouzení byla 

varianta podjezdu opuštěna jako nevhodná 

a dále byla zpracovávána pouze varianta nadjezd.


To bylo následně potvrzeno Centrální komisí Ministerstva dopravy která rozhodla 

o stavbě NADJEZDU 

Vyjádření investora - Správa železnic

PID

“přejezd může být uzavřen až 52 minut z hodiny”

“O jiné variantě, než je varianta „nadjezd“ investor neuvažuje”

Výsledek referenda z roku 2014, kterým stále argumentuje naše zastupitelstvo, je na základě těchto informací a posudků zcela irelevantní!

Reportáž v ČT

Dále byla na variantu nadjezd vypracována projektová dokumentace a následně vydáno 

územní rozhodnutí (zatím z důvodu odvolání nepravomocné )

Proti tomuto rozhodnutí se naše zastupitelstvo odvolalo

Podjezd, na základě výše uvedených skutečností, není v současnosti reálným řešením.

Reálně existují nyní jen dvě varianty: Nadjezd nebo přejezd

Přejezd je nebezpečný pro chodce i auta a po dokončení modernizace trati bude dle vyjádření úřadů z bezpečnostních důvodů uzavřen. Přesto, se naše zastupitelstvo ve jménu všech občanů Chuchle odvolává proti stavbě jediného funkčního řešení, a to nadjezdu!

Nesouhlasíme, aby byl názor úzké skupiny osob motivovaných osobními důvody (vlastnictví nemovitostí u plánovaného nadjezdu) prezentován jako postoj všech občanů celé městské části. Naše zastupitelstvo najímá a z obecního rozpočtu platí právníky, 

aby bojovali proti zájmu většiny obyvatel Velké Chuchle.Podjezd je jenom nesplnitelný příslib našich zastupitelů, aby vyvolali dojem, 

že mají nějaké řešení na kterém (NE)pracují!


Pokud naše zastupitelstvo tvrdí, že podjezd může být v dohledné době postaven, rádi bychom věděli, čeho konkrétně bylo již pro realizaci podjezdu dosaženo. Byla pro podjezd vypracována projektová dokumentace? Byla vydána souhlasná stanoviska investora, TSK, PČR, MHMP, MD a všech dalších dotčených orgánů? Nedohledali jsme ani jedno souhlasné stanovisko těchto orgánů pro variantu podjezd. Může naše zastupitelstvo takové dokumenty předložit? Může předložit časový harmonogram stavby podjezdu ? Pokud souhlasná stanoviska dotčených orgánů pro podjezd neexistují, nelze než konstatovat, že dvouleté snažení současného zastupitelstva o prosazení podjezdu má nulový výsledek. Odvoláním proti nadjezdu zastupitelstvo pouze podpořilo současnou patovou situaci.
O nebezpečnosti přejezdu není třeba diskutovat! Každý z nás zde zažil nějakou nebezpečnou situaci.

Proto dopravní odbor Prahy16 plánuje po dokončení modernizace trati přejezd uzavřít! 

V této situaci naše zastupitelstvo neustále šíří dezinformační kampaň, vymlouvá se na stanoviska z roku 2014 a jen dokola obviňuje minulé vedení radnice. Níže závěr článku z webu Velké Chuchle. 

Současný postup městské části rozhodně neznamená zdržení realizace mimoúrovňového křížení, ale směřujeme k nejrychlejšímu vyřešení. Domníváme se, že při variantě tunelu je MČ v lepší pozici při jednání, protože je šetrnější k majetku dotčených nemovitostí. Je logické, že tito občané se rozhodli chránit svůj majetek proti variantě nadjezdu a řádnými i mimořádnými opravnými prostředky, a soudy se mohou „táhnout“ několik let. Naproti tomu varianta podjezdu je dle jejich názorů pro ně přijatelná. Ještě je potřeba doplnit informaci, že starosta/starostka je vždy vázán rozhodnutím zastupitelstva, byť by bylo z roku 2014.

Poskytujeme tímto občanům možnost porovnat fakta a vytvořit si vlastní názor. Věříme, že nebudou podléhat cílené dezinformaci několika jedinců.”

Lenka Felix & Robert Mařík & Martin Melichar 18.11.2019

Celý článek zde

“Pro variantu podjezd jsou vydána poměrně jednoznačná zamítavá stanoviska dotčených orgánů, dále by muselo dojít ke změně územního plánu. Z výše uvedeného je zřejmé, že varianta podjezd je prakticky neprůchodná a lze konstatovat, že její případná realizace je v dohledné době (následujících 10-15 let) prakticky nerealizovatelná

Podstatně větší množství pozemkových záborů generuje varianta podjezd. Důvodem je nutnost přeložení stávající silniční komunikace Nad Drahou dále od železniční trati v místě zahloubení vjezdu do podjezdu.” 

 - viz nákresy níže v další části -

Níže vyjádření SŽ

Další důvody proč podjezd není vhodné řešení

Varianta podjezd by znamenala výrazný zásah do vlastnických práv majitelů dotčených nemovitostí. Podjezd ukrojí značnou část pozemků obyvatel v ulici Nad Drahou. Při výstavbě by také vznikla obrovská stavení jáma s možným vlivem na statiku nemovitostí nad ní a během stavby by musela být zavřená ulice Mezichuchelská 

U Varianty nadjezd je zábor pozemků minimální.

Vjezd do podjezdu by musel být řešen světelnou signalizací. Stání na semaforech k plynulosti dopravy v Chuchli jistě nepomůže! Nebudeme stát před závorami, budeme stát před podjezdem!

Rozjíždějící a startující auta znamenají výraznou ekologickou zátěž. 

Nadjezd znamená plynulejší dopravu a tím i nižší produkci emisí.

Do podjezdu nesmí kola ani chodci. Všichni musí podchodem. V případě problému v plánovaném podchodu se přes trať nedostaneme!

Po mostě přejdeme pěšky i přejedeme na kole!


Podjezd v záplavové oblasti a ještě pod úrovní současného terénu znamená spoustu vody hlavně při deštích. Vodu v podjezdu budou muset řešit elektrická čerpadla, což je další zdroj problémů a v případě jejich ucpání či nefunkčnosti bude podjezd zavřený. Proto podjezd zamítla i TSK!

Vyústění podjezdu, představuje bezpečnostní rizika i pro běžné automobily, z důvodu složitého křížení komunikace u výjezdu, s rozhledovými poměry na hranici předpisů, a proto 

Policie ČR variantu podjezd zamítla!


Toto vše naše zastupitelstvo jistě musí vědět, a přesto za každou cenu prosazuje jen variantu podjezd. Celá situace vyvolává dojem, že podpora nesmyslné varianty podjezdu je jen „zástěrkou“, která má obyvatele Chuchle přesvědčit, že zastupitelstvo situaci intenzivně “řeší”, ale ve skutečnosti situace žádné řešení mít nemá.

Jediným cílem je zablokovat stavbu nadjezdu za každou cenu! 

A to i za cenu úplného uzavření přejezdu bez dalšího řešení. Že může tato situace nastat, ostatně přiznala i paní starostka Felix, která na jednání k náhradě železničního přejezdu dne 24.2.2020 uvedla:  “Odbor dopravy Praha 16 vydal rozhodnutí, ve kterém je uvedeno, že dojde k uzavření přejezdu po kolaudaci stavby optimalizace trati”!!


Optimalizace trati má být hotová nejpozději v polovině roku 2022. Do té doby nebude postaven ani nadjezd a už vůbec ne podjezd, pro který neexistuje ani projektová dokumentace, ani pravomocné územní rozhodnutí.

  

Paní starostko, co budete dělat, když odbor dopravy přejezd uzavře? 


Zcela jistě nelze upírat právo dotčených vlastníků nemovitostí, k získání patřičné náhrady za újmu jim způsobenou v důsledku stavby nadjezdu.  A přejeme jim, aby byla náhrada co největší. Kompenzace pro vlastníky může být i předmětem jednání zastupitelstva. Nelze si ale brát všechny obyvatele Velké Chuchle jako rukojmí v soukromém boji proti stavbě nadjezdu, který je vzájmu většiny obyvatel MČ Velká Chuchle!


Vizualizace nadjezdu.

Investor opakovaně nabízí naší MČ spolupráci s prestižním studiem A 69 s cílem najít esteticky maximálně přijatelné řešení varianty nadjezdu!  

Bohužel, naše zastupitelstvo tuto výzvu opakovaně odmítá.

 NENÍ NÁM TO JEDNO!

ZAVŘENÉ ZÁVORY MOHOU OHROZIT I VÁŠ ŽIVOT!


Po dokončení optimalizace trati bude přejezd ve špičce uzavřen až na 52 minut v rámci jedné hodiny. Na závorách nebudete čekat pouze vy, ale i vozy záchranných složek – sanitka, hasiči, policie. Pokud se vozy nedostanou na místo včas, není možné rychle zasáhnout a čekání na přejezdu může stát lidské životy

 Příští sanitka může dorazit pozdě právě k vám!


NENÍ NÁM JEDNO, ŽE SE K NÁM ZÁCHRANKA NEDOSTANE VČAS!

Dle sdělení SŽ je jediným možným rychlým řešením nadjezd, který je již schválený všemi dotčenými subjekty. Tomu z osobních důvodů brání místní zastupitelstvo, které navrhuje nerealizovatelnou variantu podjezdu. Policie ČR variantu podjezd zamítla z bezpečnostních důvodů a je také nepřijatelná pro TSK Praha jako provozovatele ! Blokováním výstavby nadjezdu tak zastupitelé nepřímo ohrožují bezpečnost občanů Velké Chuchle!


NENÍ NÁM JEDNO, ŽE AKTUÁLNÍ SITUACE OHROŽUJE ŽIVOTY NAŠICH DĚTÍ!

Optimalizací přejezdu dojde k ještě většímu hromadění aut na obou stranách trati, což bude eskalovat dopravní zácpy. Zvýší se tak riziko pro chodce a především pro děti, které chodí ve špičce do školy. Kličkují mezi auty, přebíhají koleje a často ignorují zavřené závory. Vystavují se tak smrtelnému nebezpečí.


NENÍ NÁM JEDNO, ŽE JEZDÍME POZDĚ DO PRÁCE!

Městská doprava nemůže kvůli přejezdu dodržovat jízdní řády. Zavřené závory a před nimi stojící kolona aut může za naše pozdní příchody do práce a do školy. 

Po dokončení optimalizace trati je také reálné i úplné zavření přejezdu !


ŘEŠENÍ?

Volejte, pište, kontaktujte a navštěvujte své zastupitele! Donuťte je, aby stáhli odvolání proti územnímu rozhodnutí na magistrátě hl.m. Prahy a dále neblokovali stavbu nadjezdu!!! K blokování nadjezdu mandát nedostali! Ptejte se jich, jak si představují život v Chuchli za zavřenými závorami. Hlavně pana Melichara i když ten bydlí před závorami a naše problémy nemá.


Zavřené závory ohrožují naší bezpečnost!

Nadjezd je jediným řešením!

NENÍ NÁM TO JEDNO!Znepokojení a s prací zastupitelstva nespokojení občané Velké Chuchle

Zastupitelé kteří blokují stavbu nadjezdu:


Mgr. Martin Melichar…………… Pro Prahu - 1. MÍSTOSTAROSTA   melichar@chuchle.cz

Robert Mařík    ……………….... TOP 09 - 2. MÍSTOSTAROSTA    marik@chuchle.cz

Mgr. Lenka Felix ……………….  TOP 09 - STAROSTKA     starostka@chuchle.cz

Ing. Michal Mendlík ……………  TOP 09         mendlik@chuchle.cz

Ing. Jiří Barcal …………….……. Pro Prahu     barcal@chuchle.cz.    

Martin Havlina   ………………… Pro Prahu.    havlina@chuchle.cz


Podpořte také petici za nadjezdNaše zastupitelstvo nebrání jen nadjezdu. 

Chuchle vypadá nejhůře ze všech okolních městských částí. 

O jakékoli občanské vybavenosti netřeba ani mluvit!

Proč to jinde jde a u nás ne?

Slivenec:

Lochkov:

Velká Chuchle  “centrum”

Zvažujeme založení spolku Lepší Chuchle. Chcete-li nás podpořit

 nebo jen získat další informace pošlete nám mail:

info@lepsichuchle.cz

Články které se také věnují problematice přejezdu ve Velké Chuchli